𝙉𝙝𝙚̣ 𝙣𝙝𝙖̀𝙣𝙜 𝙫𝙖̀ 𝙩𝙝ư 𝙩𝙝𝙖́𝙞
𝗗𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝗶́𝗰𝗵 | 64m2
𝗧𝘂̛ 𝘃𝗮̂́𝗻 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́ & 𝘁𝗵𝗶 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 | Sunday
𝗗𝘂̛̣ 𝗮́𝗻 | Vinhomes Ocean Park
𝗣𝗵𝗼𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰𝗵 | Wabisabi
𝐍𝐚̆𝐦 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 | 2022