𝗗𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝗶́𝗰𝗵 | 135m2
𝗧𝘂̛ 𝘃𝗮̂́𝗻 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́ & 𝘁𝗵𝗶 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 | Sunday Home
𝗗𝘂̛̣ 𝗮́𝗻 | Vinhomes Symphony
𝗣𝗵𝗼𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰𝗵 | Hiện đại